Fred Van Hove "Ode A Sax"Live At Dinant Jazz Nights July 2011

Fred Van Hove (piano) Fabrizio Cassol (a sax,cla) Jean Luc Cappozzo (tp), Paul Lytion (perc)

Click on any photo to see a larger version

Back


Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com å}6Û?Ú©p²Ë?k??ù$þhö¹Zµ?]/??5?ÙîÜË/0ü\w?+£M¹YM­Û½wþ?3êz~¢??A?qð??Êsú?-c?«?«m»ý?²æ?ãâî÷úý.Gý¦¯ü*«??ÁSö¶¦;uu0CY¦Ød??úî{½[¬ý-öYb??Ym¶×ºË^eö<?9ÇÅÎw¹AÜ¢?$©á0p<?]ÏÕ?WH£ªÝ?^vvnCê e?ê+¢¿m?6?ú;ìÒßsÿ Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com Photo:www.jackylepage.com